0
× Meble wypoczynkowe Meble jadalniane Meble balkonowe Huśtawki, hamaki, leżanki Grille Pozostałe Jak zamawiać Regulamin Dostawa Kontakt

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usługi Rezerwacji Drogą Elektroniczną

§ 1 Informacje ogólne

Regulamin Świadczenia Usługi Rezerwacji Drogą Elektroniczną („Warunki Rezerwacji”, zwane dalej również: „WR”) obowiązuje dla wszystkich rezerwacji towarów dokonywanych za pośrednictwem strony mebleogrodowe.obi.pl.

Usługę rezerwacji świadczy sprzedający towary w marketach OBI.

W zależności od tego, w którym markecie OBI dokonujecie Państwo rezerwacji, świadczącym usługę rezerwacji jest

(ii) SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 102, 02-180 WARSZAWA, KRS: 92178 (Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS), NIP: 9511008094;

każda z nich osobno w dalszej części WR zwana „OBI”.

§ 2 Usługa rezerwacji

OBI świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu potencjalnym klientom OBI dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej mebleogrodowe.obi.pl określonych towarów oferowanych przez OBI do sprzedaży z takim skutkiem, że:
 • zarezerwowane towary zostaną skompletowane przez OBI w wybranym przez klienta markecie OBI,
 • OBI powiadomi klienta o skompletowaniu zarezerwowanych towarów i możliwości ich zakupienia przez klienta;
 • zarezerwowane towary pozostaną dostępne do zakupu wyłącznie przez klienta dokonującego rezerwacji w wybranym markecie OBI do czasu ich zakupienia przez klienta, nie dłużej jednak niż do upływu 3 dnia roboczego od wskazanej przez niego daty ich odbioru, na zasadach określonych w § 3 ust, 2 pkt 6.

§ 3 Warunki rezerwacji

 1. Informacje ogólne
  1. Warunki rezerwacji obowiązują dla wszystkich rezerwacji, które składane są na stronie www.mebleogrodowe.obi.pl. Dokonanie rezerwacji jest możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Państwa w formularzu rezerwacji, że zapoznaliście się Państwo i akceptujecie niniejsze Warunki Rezerwacji. Warunki Rezerwacji są dostępne na stronie mebleogrodowe.obi.pl w wersji umożliwiającej ich wydrukowanie oraz zapisanie w formacie, który można odtworzyć.
  2. Wszystkie ustalenia, które są poczynione pomiędzy Państwem a OBI w związku z Państwa rezerwacją, nie stanowią umowy sprzedaży ani też umowy przedwstępnej sprzedaży, lecz są jedynie niezobowiązującą dla Państwa, bezpłatną rezerwacją towaru. Rezerwacja polega na wstrzymaniu sprzedaży zarezerwowanego przez Państwa towaru osobom trzecim do dnia upływu terminu rezerwacji, określonego zgodnie z § 2 pkt 3. Rezerwacja jest elektronicznie przekazywana do danego marketu OBI. Zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanego towaru (Umowa sprzedaży) następuje dopiero w przypadku zgłoszenia się rezerwującego klienta do marketu OBI, w którym dokonano rezerwacji i zakupienia tego towaru przez klienta w terminie określonym zgodnie z § 2 pkt 3 poniżej. W celu zakupu zarezerwowanego towaru klient powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta markecie OBI, w którym dokonano rezerwacji oraz podać swoje imię i nazwisko. Zakup zarezerwowanego towaru po upływie tego terminu nie stanowi zakupu towaru na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Rezerwacji.
  3. Dokonanie rezerwacji jest dla klienta nieodpłatne, nie wiąże się też z jakimkolwiek innym zobowiązaniem wzajemnym klienta względem OBI.
 2. Rezerwacja
  1. Ceny produktów widoczne na www.mebleogrodowe.obi.pl są aktualnymi w danym dniu cenami produktów, które można zarezerwować w konkretnych marketach OBI. Cena obowiązująca w chwili dokonywania rezerwacji będzie ceną wiążącą dla umowy sprzedaży tego towaru przez rezerwującego klienta w terminie określonym w § 2 pkt 3 powyżej. W przypadku nabycia przez klienta towaru po upływie terminu rezerwacji, określonego w § 2 pkt 3, ceną nabycia towaru jest cena określona dla danego towaru na dzień jego nabycia.
  2. Rezerwacje są dokonywane wyłącznie przez Internet na stronie www.mebleogrodowe.obi.pl.
  3. W celu dokonania rezerwacji klient powinien wejść na stronę www.mebleogrodowe.obi.pl, gdzie może stworzyć profil użytkownika, przez zarejestrowanie konta klienta OBI, zgodnie z podanymi wskazówkami. W procesie rejestracji konta klient będzie zobowiązany podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Korzystając z konta, klient może wybrać konkretne produkty, które chce zarezerwować oraz market OBI, w którym zarezerwowane towary mają być skompletowane i będą oczekiwać na zakup przez klienta w terminie określonym w § 2 pkt 3. Dokonanie rezerwacji jest także możliwe bez tworzenia konta klienta, poprzez każdorazowe wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej mebleogrodowe.obi.pl, zgodnie z podanymi wskazówkami.
  4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą wpływu do OBI informacji o jej dokonaniu, co ze względu na uwarunkowania systemu informatycznego rezerwacja może niekiedy nastąpić dopiero następnego dnia po jej dokonaniu przez klienta. Potwierdzenie wpływu Państwa rezerwacji nastąpi na podany przez Państwa w toku dokonywania rezerwacji adres e-mail / numer telefonu ( w zależności od ustaleń dokonanych w toku rezerwowania).
  5. Państwa rezerwacja jest dla Państwa niezobowiązująca. Niedokonanie zakupu zarezerwowanych towarów w części lub w całości nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych ani prawnych.
  6. Odbiór zarezerwowanych towarów odbywa się w godzinach pracy marketu OBI, w którym dokonaliście Państwo rezerwacji.

   Termin odbioru rezerwowanych produktów możecie Państwo wyznaczyć na którykolwiek z 5 kolejnych dni – wybierając konkretny termin. Termin odbioru zarezerwowanych towarów może zostać wyznaczony najwcześniej na czwarty dzień, po dniu dokonania przez klienta rezerwacji towaru. Jeśli nie odbierzecie Państwo zarezerwowanego towaru w ciągu 3 dni roboczych od ustalonego terminu odbioru, rezerwacja zostanie anulowana, a produkty zostaną przeznaczone do sprzedaży przez OBI.
  7. Świadczenie usługi rezerwacji następuje w wyniku podjęcia przez Państwa inicjatywy dokonania rezerwacji towarów według zasad określonych w niniejszych WR. OBI może odmówić świadczenia usługi, w przypadku naruszenia przez klienta warunków rezerwacji określonych w niniejszych WR. OBI może zablokować możliwość korzystania przez klienta z określonego konta klienta OBI, w razie naruszenia przez klienta obowiązków, o których mowa w § 5 poniżej. Blokada konta oznacza brak możliwości dokonywania za pośrednictwem tego konta kolejnych rezerwacji. Towary zarezerwowane przed zablokowaniem konta mogą zostać przez klienta nabyte zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych WR.

§ 4. Wymagania techniczne

Mając na uwadze, że usługa jest świadczona drogą elektroniczną, Państwa sprzęt i oprogramowanie, którym się posługujecie, musi być kompatybilne z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się OBI.

Oznacza to, że Państwa sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7 lub Mac OS 10.6, lub 10.7;
 • Procesor: 1,33 GHz lub Intel Atom™ 1,6 GHz;
 • RAM: 1 GB RAM;
 • Karta graficzna: 128 MB;
 • Przeglądarka internetowa:
  • Internet Explorer 8.0 lub nowsza,
  • Firefox 3.6.15 lub nowsza,
  • Chrome,
  • Safari
 • Urządzenia mobilne z najnowszą wersją oprogramowania:
  • iOS (iPhone, iPad)
  • Android
OBI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieskutecznych prób dokonania przez klienta rezerwacji za pośrednictwem sprzętu o parametrach słabszych niż wskazane powyżej.

§ 5 Obowiązki klienta

Dokonując rezerwacji jesteście Państwo zobowiązani działać w dobrej wierze. Ponadto w ramach korzystania z usługi niedopuszczalne jest:
 1. umieszczanie na stronie www.mebleogrodowe.obi.pl, wysyłanie pocztą elektroniczną lub przekazywanie w jakikolwiek inny sposób:
  • treści, które są niezgodne z prawem, zawierają groźby lub pomówienia, są wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające dobra osobiste danej osoby, dyskryminujące pochodzenie rasowe lub etniczne albo narodowość;
  • niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych,
  • elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;
 2. podejmowanie prób zakłócania lub przerywania pracy strony mebleogrodowe.obi.pl, serwerów lub sieci połączonych ze stroną;
 3. uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla klienta;
 4. naruszanie zasad bezpieczeństwa działania sieci Internet;
 5. podszywanie się pod inną osobę.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania usługi rezerwacji prosimy kierować na adres e-mail: info@obi.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 3. Treść rozstrzygnięcia zostanie przesłana na adres e-mail klienta, z którego wysłano reklamację.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem: ochrona.danych@obi.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy transportowe współpracujące z OBI, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT, Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

§ 8 Postanowienia różne

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi WR zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W celu uzyskania aktualnej informacji o:
  • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez OBI do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient,
  • prosimy przesłać stosowną prośbę na adres e-mail kontakt@obi.pl

Strona OBI używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Strona OBI wykorzystuje pliki cookies. Zaakceptuj ich użycie, by w pełni korzystać z serwisu.