0
× Meble wypoczynkowe Meble jadalniane Meble balkonowe Huśtawki, hamaki, leżanki Grille Pozostałe Jak zamawiać Regulamin Dostawa Kontakt

Regulamin

Regulamin umowy zakupu grilli i mebli ogrodowych wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa

§ 1 Organizator

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady zawierania poza lokalem przedsiębiorstwa umów zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem z Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, NIP 951-10-08-094, REGON 011429513, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092178, o kapitale zakładowym 740.000.500 zł, numer telefonu +48 22 519 50 00, adres e-mail info@obi.pl.

§ 2 Definicje dla potrzeb Regulaminu

 1. OBI – oznacza Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Umowa – odpowiednio:
  1. Umowa z Transportem – umowa zakupu Towarów wraz z ich transportem pod adres wskazany przez Klienta, lub
  2. Umowa z Wniesieniem – umowa zakupu Towarów wraz z ich transportem oraz wniesieniem do budynku lub lokalu wskazanego przez Klienta, zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności Klienta i Wykonawcy, poprzedzona połączeniem zainicjowanym przez Klienta lub zamówieniem złożonym przez Klienta z wykorzystaniem strony internetowej OBI.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – odpowiednio:
  1. Konsument, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który inicjuje kontakt z OBI i składa oświadczenie woli odnośnie zawarcia Umowy, lub
  2. osoba fizycznaktóra ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynność prawnych, która inicjuje kontakt z OBI i składa oświadczenie woli odnośnie zawarcia Umowy,niebędąca konsumentem, lub
  3. osoba prawna, która inicjuje kontakt z OBI i składa oświadczenie woli odnośnie zawarcia Umowy, lub
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która inicjuje kontakt z OBI i składa oświadczenie woli odnośnie zawarcia Umowy.
 5. Usługa – odpowiednio:
  1. Usługa Transportu – transport Towaru pod adres wskazany przez Klienta, lub
  2. Usługa Wniesienia – transport Towaru wraz z wniesieniem Towaru do lokalu wskazanego przez Klienta.
 6. Towar/Towary – grille i meble ogrodowe sprzedawane przez OBI, określone szczegółowo w załączniku 1 do Regulaminu..Do sprzedaży grilli i mebli ogrodowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie znajdują zastosowania przepisy regulaminu zakupu towarów wraz z ich transportem lub transportem wraz z wniesieniem zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 7. Wykonawca – podmiot, za pomocą którego OBI wykonuje Usługę. Wykonawca świadczy Usługę w imieniu i na rzecz OBI,
 8. Market OBI – stacjonarne placówki handlowe OBI wskazane na stronie internetowej www.obi.pl
 9. Pracownik Marketu OBI– konsultant OBI upoważniony do przygotowania oferty zawarcia Umowy, oraz udzielania informacji przez telefon na temat Usług i procesu zawierania Umowy.
 10. Odbiorca – osoba odbierająca Towar od Wykonawcy (Klient, lub osoba upoważniona przez Klienta).
 11. Cennik – szczegółowy wykaz opłat pobieranych przez Markety OBI za Usługi. Wszystkie opłaty wskazane w Cenniku są cenami brutto w złotych polskich. Każdy Market OBI ma swój odrębny Cennik. Cennik dla każdego z Marketów OBI stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zakres i zasady zawierania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa świadczona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nie jest możliwe zawarcie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wyłącznie umowy transportu lub wyłącznie umowy transportu wraz z wniesieniem Towaru, który wcześniej został zakupiony przez Klienta w stacjonarnej placówce OBI lub w placówce handlowej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.
 3. Dostawca usług telekomunikacyjnych, z którego Klient korzysta, może pobierać opłaty za połączenia telefoniczne z numerem wskazanym przez OBI do kontaktu w sprawie zawarcia Umowy i wykonania Usług, według cennika obowiązującego u tego dostawcy usług telekomunikacyjnych.
 4. Przed skorzystaniem z oferty OBI Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, dostępnym w Marketach OBI oraz na stronie internetowej mebleogrodowe.obi.pl.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez Pracownika Marketu OBI w godzinach pracy Marketów OBI, tj. w godzinach od 7:00 do 21:00, pod numerami telefonów odrębnymi dla każdego Marketu OBI, wskazanymi na stronach internetowych Marketów OBI.
 6. Zamówienie może zostać także złożone poprzez przesłanie do Marketu OBI e-maila na adresy wskazane na stronach internetowych Marketów OBI lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej mebleogrodowe.obi.pl.
 7. W odpowiedzi na zamówienie Klienta, osoba upoważniona przez OBI prześle Klientowi wiadomość e-mail zawierającą informacje o warunkach zamówienia wraz z Regulaminem. W sytuacji zamówienia złożonego na stronie internetowej OBI, w uzasadnionych przypadkach, Pracownik Marketu OBI może skontaktować się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
 8. Terminy realizacji Usługi są określane przez Klienta w zamówieniu złożonym na stronie internetowej OBI, w rozmowie telefonicznej Pracownika Marketu OBI z Klientem lub za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.
 9. Klient zamawiający Towar z Usługą Transportu podaje następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Klienta, telefon kontaktowy, dane osoby kontaktowej;
  2. Towar, który chce zakupić,
  3. adres, pod który ma być dostarczony Towar;
  4. preferowaną datę i przedział czasowy dostawy Towaru;
  5. sposób zapłaty (gotówka/karta);
 10. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby Towar został wniesiony (tj. aby wykonana została Usługa Wniesienia), OBI informuje Klienta czy dany Market OBI świadczy Usługi Wniesienia i prosi Klienta o podanie dodatkowych informacji koniecznych do określenia możliwości świadczenia takiej Usługi i ustalenia wysokości opłaty za tę Usługę, tj. informacji dotyczących:
  1. dostępności, głębokości, szerokości windy w budynku, w którym ma nastąpić wykonanie Usługi Wniesienia oraz jej sprawności,
  2. w przypadku braku windy - liczby pięter niezbędnych do pokonania w celu wniesienia Towaru do miejsca docelowego, szerokości ciągu komunikacyjnego w klatce schodowej z wyszczególnieniem szerokości schodów oraz podestów (w przypadku Towarów gabarytowych szerokość podestu nie może być mniejsza niż 30 cm od maksymalnej szerokości Towaru),
  3. odległości dostępnego miejsca parkingowego od wejścia do budynku, która nie może być większa niż 10 m.
 11. Klient dokonuje zapłaty za Towar i Usługę po wykonaniu Usługi. Zapłaty można dokonać w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
 12. Umowa jest doręczana Klientowi przed jej podpisaniem, w celu zapewnienia możliwości zapoznania się Klienta z jej treścią, w tym z informacją, czy Towar objęty jest gwarancją. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą podpisania umowy przez Klienta w miejscu przez niego wskazanym, jako miejsce dostarczenia Towaru.

§ 4 Realizacja Usługi

 1. Wykonawca dostarcza Towar i dokonuje jego rozładunku pod adresem wskazanym przez Klienta, ustalonym zgodnie § 3 ust. 9 Regulaminu. Klient zobowiązany jest zapewnić miejsce umożliwiające rozładunek.
 2. Odbiorca potwierdza odbiór Towaru i wykonanie Usługi poprzez podpisanie Umowy w obecności Wykonawcy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Klienta i dla Wykonawcy.
 3. Przed odebraniem towaru Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu. Powyższe nie wpływa na ograniczenie uprawnień Klienta w zakresie reklamacji.
 4. Wniesienie Towaru w ramach Usługi Wniesienia odbywa się w następujący sposób:
  1. Towar zostaje wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Odbiorcę,
  2. w sytuacji uniemożliwiającej pozostawienie całości lub części Towaru we wskazanym przez Odbiorcę pomieszczeniu ze względu na gabaryty Towaru, Wykonawca pozostawi taki Towar w innym pomieszczeniu umożliwiającym pozostawienie Towaru, wskazanym przez Odbiorcę i znajdującym się pod tym samym adresem, odpowiadającym warunkom określonym w § 3 ust. 10 Regulaminu,
 5. Wykonawca odmówi wniesienia Towaru, jeżeli:
  1. Klient nie zapewni miejsca do rozładunku, zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu;
  2. warunki w miejscu wniesienia nie odpowiadają informacjom podanym przez Klienta, na podstawie § 3 ust. 10 Regulaminu,
  3. wniesienie Towaru spowoduje jego uszkodzenie, w związku z tym, że warunki w miejscu wniesienia nie odpowiadają informacjom podanym przez Klienta, napodstawie § 3 ust. 10 Regulaminu.
 6. W przypadku odmowy wniesienia Towaru przez Wykonawcę z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej, Towar według wyboru Klienta zostanie złożony w miejscu rozładunku, dostarczony, za dodatkowym wynagrodzeniem, w inne wskazane przez Klienta miejsce, albo zwrócony przez Wykonawcę do Marketu OBI, w którym zostało dokonane zamówienie, skąd Klient, po uprzednim kontakcie z Konsultantem Centrum Serwisowego Marketu OBI, może odebrać Towar osobiście lub poprzez osobę pisemnie wskazaną przez Klienta, nie później niż w terminie 5 dni od dnia odmowy wniesienia Towaru przez Wykonawcę. Po upływie tego terminu Towar może zostać zakupiony przez Klienta w Markecie OBI.
 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 w celu odebrania towaru, Klient kontaktuje się bezpośrednio z Marketem OBI, ustalając formę odebrania Towaru.

§ 5 Prawo Konsumentów do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towarów bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 poniżej. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy OBI zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty transportu i wniesienia Towarów (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły oferowany przez OBI), w sposób, w jaki tych płatności dokonano, niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania OBI o odstąpieniu od Umowy.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Odstąpienie od umowy może być złożone w szczególności osobiście w Markecie OBI jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres lub pod numerem telefonu Marketu OBI, wskazanym na jego stronie internetowej lub w Umowie doręczanej wraz z dostarczeniem Towarów.
 5. Zwrot Towaru może być dokonany w następujący sposób – według wyboru Konsumenta:
  1. odesłany lub przekazany na adres sklepu OBI, w którym były zakupione Towary niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania OBI o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, OBI odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. W takim wypadku OBI może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  2. odebranie od Konsumenta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odebrania Towarów. Jeżeli Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, OBI odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. Wysokość tych kosztów jest szacowana na taką samą sumę pieniężną, jak koszt dostawy Towarów wskazany w Umowie. W takim wypadku Konsument jest zobowiązany do ustalenia z OBI terminu odbioru Towarów telefonicznie pod numerem Marketu OBI, w którym dokonano zamówienia Towaru, bądź mailowo na adres Marketu OBI, w którym dokonano zamówienia Towaru.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów;
  1. świadczenie usług, jeżeli Usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Klient niebędący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą jej podpisania.

§ 6 Reklamacje Usługi

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Usług przez OBI lub Wykonawcę oraz do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 2. Reklamację można zgłosić osobiście w Markecie OBI który realizował usługę, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres lub pod numerem telefonu Marketu OBI, wskazanym na jego stronie internetowej lub w Umowie doręczanej wraz z dostarczeniem Towarów.
 3. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko i adres Klienta, numer Umowy i datę realizacji Umowy (jeżeli jest to możliwe) oraz powód reklamacji.
 4. OBI i Wykonawca mogą na każdym etapie reklamacji, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu oględzin, dokonać oględzin w miejscu wykonania Usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód. 5. OBI powiadomi Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta.

§ 7 Reklamacje Towaru

 1. OBI jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
 2. Szczegółowa procedura reklamacyjna jest wskazana w Umowie” dostarczanej Klientowi wraz z Towarem.
 3. Reklamację można zgłosić osobiście w Markecie OBI, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres lub pod numerem telefonu Marketu OBI, wskazanym na jego stronie internetowej lub w przypadku Konsumentów wskazanym również w Umowie doręczanej Konsumentowi wraz z dostarczeniem Towarów.
 4. OBI powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) administratorem danych osobowych Klienta jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa („Administrator”).
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem email ochrona.danych@obi.pl
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w związku z:
  • przygotowaniem i wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
  • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  • zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Klienta ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych dla celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Klienta umową z Administratorem.
 5. Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być: firmy transportowe współpracujące z Administratorem, OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia dochodzenia przez Klienta ewentualnych roszczeń.
 7. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy z Administratorem.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. OBI jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
 2. Szczegółowa procedura reklamacyjna jest wskazana w Umowie” dostarczanej Klientowi wraz z Towarem.
 3. Reklamację można zgłosić osobiście w Markecie OBI, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres lub pod numerem telefonu Marketu OBI, wskazanym na jego stronie internetowej lub w przypadku Konsumentów wskazanym również w Umowie doręczanej Konsumentowi wraz z dostarczeniem Towarów.
 4. OBI powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Strona OBI używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Strona OBI wykorzystuje pliki cookies. Zaakceptuj ich użycie, by w pełni korzystać z serwisu.